هویج دست چین 1 کیلوگرمی کاشان

تعداد به طور تقریبی بین 12تا15عدد می باشد.
تولیدکننده: Rocofruit
2,800 تومان