سس مایونز با روغن کاهش یافته 240 گرمی دلپذیر

تولیدکننده: دلپذیر
2,700 تومان