آب آشامیدنی و معدنی و گازدار

" آب معدنی" به آبی گفته می‌شود که از یک منبع ثابت مانند چشمه تامین شده، طی چهار فصل محتویات آن تغییر عمده‌ای ندارد  و این آب باید بدون هیچگونه رفتار اصلاحی بسته بندی بشود (حداکثر می‌توان از صافی هایی برای گرفتن مواد جامد استفاده کرد.) اصولا این قبیل آب ها در جوار کوه ها و دور از مناطق صنعتی و مسکونی قرار دارند. 

"‌آب‌های آشامیدنی" را میتوان همان آب شرب در نظر گرفت که قبل از بسته بندی در ظروف، تحت اصلاحات قرار می‌گیرند. به عنوان مثال با استفاده از عوامل ضدمیکروب و همچنین عبور از فیلترها با سایزها و نوع‌های مختلف مورد اصلاح قرار می‌گیرد و قابل مصرف برای مصرف کنندگان می‌شود. پس از این مراحل نیز در ظروف بسته بندی قرار میگیرد.