هویج دست چین 1 کیلوگرمی کاشان

تعداد به طور تقریبی بین 10تا13عدد می باشد.
تولیدکننده: Rocofruit
3,800 تومان