سبزی کوکو منجمد 400 گرمی پمینا کاله

منجمد شده به روش IQF
تولیدکننده: پمینا کاله
4,500 تومان